Slankeoperation. Svær fedme og fedmeoperation

Fedme er en tilstand, hvor mængden af fedt i kroppen er så stor, at det har konsekvenser for helbredet. Kirurgisk behandling er aktuelt den eneste behandling af svær fedme, hvor der kan dokumenteres et langvarigt vægttab og en reduktion af følgesygdommene til fedmen. Alligevel kommer kirurgisk behandling af svær overvægt først på tale, når konventionel behandling er forsøgt og har vist sig resultatløs, og når sygdommen har udviklet sig, så den medfører øget sygelighed og påvirker livskvaliteten. I Danmark og internationalt er der enighed om kun at tilbyde personer med fedme klasse II (svært overvægtig, BMI >30) og klasse III (ekstrem overvægtig, BMI >40) kirurgisk behandling. Samtidig sker inden operation en udredning for at afdække, hvorvidt man som patient overholder kriterierne for kirurgisk behandling. Ifølge de seneste tal lider 21% af danskerne af svær overvægt (BMI over 30).

De seneste ti år har op mod 15.000 danskere fået foretaget fedmeoperationer betalt af det offentlige. I år 2009 blev der foretaget 2.642 fedmeoperationer betalt af det offentlige. I økonomiaftalen for 2011 blev aftalt, en reduktion på ca. 40 pct. i antallet af fedmeoperationer finansieret af det offentlige. I dag foretages fedmeoperation ikke med mindre: patienten har en BMI > 35, patienten er fyldt 25 år, lider af følgesygdomme til overvægten fx type 2 diabetes, hjerteproblemer eller søvnapnø. Ved ekstrem overvægt med en BMI > 50 uden følgesygdomme kan der i særlige tilfælde og ved konkret vurdering indstilles til operation. Kilde: Danske Regioners retningslinjer til hospitaler og speciallæger 2010

Hospitaler fedmeoperation

Behovet for kirurgisk indgreb mod fedme er hastigt stigende i såvel Danmark som i den øvrige del af den vestlige verden. Sundhedsstyrelsen har på grund af den stigende efterspørgsel nedsat en arbejdsgruppe, der skal udpege yderligere sygehuse, hvor folk skal kunne opereres på inden for et par måneder. Der skønnes at være 10.000 -15.000 svært overvægtige personer med en BMI >40 i Danmark. Resultatet af slankeoperationen er i de fleste tilfælde et hurtigt vægttab. Efter 18 mdr. til to år har vægten stabiliseret på et nyt niveau. Dette niveau opretholdes ved at følge anviste kostvejledning. Fedmeoperation har endnu ikke fået et egentligt gennembrud i Danmark, hvor fedmeoperationer kun udføres af enkelte offentlige sygehuse og af enkelte privathospitaler godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Følgende offentlige sygehuse i Danmark tilbyder fedmeoperation: Aalborg, Århus, Svendborg, Køge, Esbjerg & Viborg Sygehus samt Hvidovre & Glostrup Hospital. - Og følgende privathospitaler: Bariatric Center København samt Aleris-Hamlet Søborg, Esbjerg & Århus og Privathospitalet Mølholm, Vejle. Privathospitaler, der samtidig har indgået aftale om at operere garantipatienter, som har stået på venteliste til overvægtskirurgi i det offentlige sundhedsvæsen i mere end to mdr.

Gastric bypass og Gastric banding

Overvejende anvendes to metoder, som begge kan udføres med kikkert (Laparoskopisk kirurgi). Formålet med operation er et blivende vægttab 
på 60-70% af overvægten, hvilket medfører, at livskvaliteten afgørende forbedres og de fedme relaterede sygdomme og symptomer reduceres. Gastrisk bypass (GBP), hvor princippet er at formindske mavesækken, så at den kun kan indeholde små mængder, vil det medføre, at der fremover kun kan indtages små måltider. Indtages for store måltider, medfører dette ubehag og opkastninger. Visse fødeemner tåles dårligt, fx sukker og fedt. Og da størsteparten af mavesækken og den øverste del af tyndtarmen forbikøres (bypasses), vil det reducere optagelsen af sukker og fedtstoffer og dermed reducere kalorieoptagelsen. Gastrisk banding med justerbar silikonebånd (ASGB), hvor princippet er at afsnøre den øverste del af mavesækken med et justerbart silikonebånd, hvilket medfører hurtig mæthed og forsinket tømning. Båndets diameter kan justeres (løsnes eller strammes) via en slange, der står i forbindelse med en lille ballon under patientens maveskind. Når der sprøjtes mere væske i ballonen, strammes båndet omkring mavesækken til. En operation varer typisk 1-1½ time.

Operation og blivende vægttab

Begge operationer udføres med kikkertkirurgisk teknik (laparoskopi), som har den store fordel, at ubehaget efter operationen mindskes meget i for-hold til almindelig åben operationsteknik. Samtidig viser erfaringer, at Gastric bypass (GBP) giver både et større vægttab og en øget patienttilfredshed. Generelt finder vægtreduktionen sted inden for 1-2 år med 50-75% af overvægten. Langtidseffekten af den kirurgiske behandling er veldokumenteret, og som nævnt bedst for GBP, der medfører størst vægttab, og som læger betragter som den "guldstandard", med hvilken andre operationer bør sammenlignes. Vægttabet medfører reduktion i evt. ledsagende type 2 sukkersyge og har positiv effekt på livskvaliteten. Omkring 85% af patenter med type 2 diabetes, der får opereret maven mindre, bliver fri for sukkersygesymptomer en uge efter operationen.

Betalt fedmeoperation

Fra 1. juli skal henvisninger til fedmekirugi ske på baggrund af individuelle lægefaglige vurderinger af hvert enkelt tilfælde, frem for at patienten skal opfylde et BMI på 50 og være over 25 år. Ifølge de nye retningslinjer skal patienten have et BMI over 35 og mindst én som følge af fedmen fx diabetes eller forhøjet blodtryk. Et krav er også, at en svært overvægtig ryger skal holde sig fra tobak og være røgfri efter operationen.

Tidligere skulle følgende kriterier være opfyldt for at blive godkendt til fedmeoperation betalt af det offentlige - ellers må man selv betale. De "gamle" kriterier for at få betalt et fedmekirurgiske indgreb var:

 • Er fyldt 25 år, er sygeligt overvægtig med en BMI over 35, lider af følgesygdomme til overvægten fx type 2 sukkersyge eller hjerteproblemer som stærkt forhøjet blodtryk eller dokumenteret søvnapnø.
 • Ved ekstrem overvægt med en BMI over 50 uden følgesygdomme kan der i særlige tilfælde og ved konkret vurdering indstilles til operation. BMI >50 som eneste indikation er i sig selv IKKE tilstrækkeligt grundlag for operation. 
 • Der er ingen øvre aldersgrænse for fedmekirurgi, men ved vurdering af patienter over 60 år bør der udvises meget stor forsigtighed på grund af påvist øget operative komplikationer, fremgår det af Danske Regioners retsningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet.
 • Endvidere forudsættes, at man er motiveret og klar til at ændre livsstil, indstillet på at følge særlig kostplan før og efter operationen og ikke lide af spiseforstyrrelser som bulimi og anoreksi. Forud for en fedmeoperation kræves bl.a. et vægttab på 8 pct.

Når en patient er indstillet til operation starter forbehandlingen, som typisk er af 2-3 mdr. varighed. Formål er at mindske den risiko der er forbundet med operationen, samt mentalt og fysisk at forberede patienterne til operationen og tiden efter denne. Det skal fremhæves at de her omtalte kirurgiske behandlingsformer ikke er kosmetiske indgreb, men operationer som har til formål at reducere eller forebygge følgesygdomme til fedme og forbedre overlevelsen og livskvaliteten.

Body Mass Index, BMI 

For mange, er et naturligt spørgsmål ”hvad er min idealvægt?” eller ”hvor meget skal jeg tabe mig?" Det er muligt at regne sig frem til en gennemsnitlig idealvægt, som er bedst for de fleste, både hvad angår sundhed og levetid. For at finde din ”idealvægt” kan du bruge det der hedder BMI, Body Mass Index eller på dansk ”kropsmasse indeks”. BMI-testen kan fortælle om forholdet mellem din vægt og højde og måle, om man er undervægtig, normalvægtig eller overvægtig. - Formlen er som følger:

 • BMI er: Vægt i kilo / højde i meter x højde i meter.
 • Eksempel: Du vejer 77 kg og er 1,88 m høj.
 • Regnestykket bliver: 77 / 1,88 x 1,88 = 21,78.

Klassifikation af overvægt i henhold til Verdens Sundheds Organisationen WHO’s definitioner og helbredsrisiko ved forskellige grader af overvægt for voksne:

VÆGTKLASSE
Undervægtig
Normalvægtig
Overvægtig
Svær overvægtig
Ekstrem overvægtig

BMI (KG/M2)
<18,5
18,5-24,9
25-30
30-39,9
>40

HELBREDSRISIKO
Afhænger af årsag til undervægt
Middel
Let øget
Middel til kraftigt øget
Ekstrem øget

Overvægt og taljemål

Er man i tvivl, om at overvægten skyldes fedt eller muskler, er det en god idé at måle taljens omkreds. Den vil vise, hvor fedtet sidder på kroppen. Fedt på maven (æbleform) ses typisk hos mænd og er mere skadeligt for helbredet end fedt på balder, hofter og lår (pæreform), som ofte ses hos kvinder.

 • Mænds taljeomkreds bør være under 94 cm
 • Kvinders taljeomkreds bør være under 80 cm

Taljemål er et udtryk for, hvordan kropsfedt er fordelt på kroppen, henholds-vis æbleform og pæreform:

 • Æbleformen er den farligste, da kropsfedtet er placeret omkring maven og dermed også om-kring de indre organer. Det fedt, der sidder på maven (abdominalt fedt) er farligt. Abdominalt fedt er en af de største risikofaktorer for at udvikle hjertekarsygdomme og er mere farligt end fedt på fx hofter.
 • Pæreformen ses hyppigst hos kvinder, hvor fedtet er placeret på lår og bagdel, hvilken tilstand ikke som sådan er farlig.

Hvis taljeomkredsen for mænd er over 102 cm og for kvinder over 88 cm anbefales det af hensyn til helbredet, at man taber sig, idet fedme og svær overvægt øger risikoen for at udvikle og få hjerte-karsygdom. Kilde: Dansk Sundhedsinstitut (DSI).

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere