Genoptræning. Rekreation efter sygdom

Hvad siger loven? Hvis du har været indlagt på et sygehus, har du krav på at få en skriftlig og individuel genoptræningsplan med i hånden, når du udskrives. Det siger Sundhedsloven. Denne genoptræning er gratis og varetages i kommunen, hvis lægen skønner at din genoptræning er specialiseret varetages den på hospitalet. Hvis du ikke har været indlagt, men har ligget syg hjemme og har brug for genoptræning, kan du henvende dig til din kommune. Kommunen har pligt til at tilbyde genoptræning til borgere, der har været syge, men ikke har været indlagt. Formålet er at afhjælpe en fysisk funktionsnedsættelse som følge af sygdom, for eksempel influenza eller lungebetændelse og bringe patienten tilbage til det funktionsniveau, vedkommende havde inden sygdommen. Kommunerne har meget forskellige tilbud, de fleste af dem retter sig mod den ældre borger, som ikke selv vil kunne klare en genoptræning uden terapeutisk bistand. Egen læge kan ved sygdom vælge at behandlingen skal ske gennem genoptræning, her skriver lægen en henvisning til en fysioterapeut. Her kan du vælge mellem fysioterapeuter der er tilknyttet sygesikringen. Sygesikringen betaler en del af regningen, men der er også en egen betaling. Genoptræning er tværfaglig

Kommunens ansvar? Det økonomiske ansvar for genoptræning efter sygehusindlæggelse og genoptræning ved funktionsnedsættelse ligger i kommunen. Når eksempelvis ældre bliver syge, følger der ofte fysiske og psykiske funktionstab. Derfor skal behandlingen af ældre også indeholde genoptræning af færdighedstab og kompensation for de handicap, som sygdommen medfører. Og derfor er genoptræning ofte en helt afgørende del af behandlingen. Som regel må man selv betale kørsel til genoptræning. Kommuner giver ifølge serviceloven og pensionsloven tilskud til individuel transport til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Man skal dog være særligt økonomisk trængende for at få tilskud.

Rekreation kræftpatienter

Et rekreationsophold er ofte dyrt, men enkelte regioner (amter) giver tilskud til kræftpatienter. Der findes også andre muligheder for hjælp. Man kan også søge kommunen om økonomisk hjælp efter aktivloven, og pensionister kan søge om et personligt tillæg. Man kan bede hospitalets socialrådgiver om hjælp til at søge økonomisk støtte til et rekreationsophold. Sygeforsikring "Danmark" og enkelte legater giver også tilskud til rekreation.

Tilskud til psykologsamtaler

Kræftpatienter og pårørende kan efter lægehenvisning få tilskud fra Sygesikringen til samtaler hos en privatpraktiserende psykolog. Sygesikringens tilskud udgør 60 procent af det sædvanlige honorar, og patienten betaler selv resten direkte til psykologen. Man kan maksimalt få tilskud til 12 konsultationer, som skal foregå hos en psykolog, der har overenskomst med Sygesikringen. Der kan kun ske henvisning til psykolog inden for de seneste 6 mdr. efter den hændelse, der er årsag til, at der er behov for psykologhjælp.

Motion på recept

Livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme, sukkersyge og overvægt kan forebygges med motion. Samtidig har motion færre bivirkninger end medicin, og 30-45 min. motion om ugen er nok til at gøre en forskel. Siden 2003 har der i udvalgte regioner (amter) været mulighed for at dyrke motion på recept. Det vil sige, at lægen kan skrive en henvisning til motion på linie med en henvisning til andre behandlere eller en recept på medicin. De primære målgrupper for motion på recept har hidtil været mennesker med type 2 diabetes, forhøjet kolesterol og forhøjet blodtryk. Der er imidlertid pilotprojekter i gang, hvor også mennesker med slidgigt får adgang til motion på recept.

Medlemmer af ”danmark”

Sygeforsikringen "danmark" yder tilskud til kur- og rekreationsophold efter længere tids sygdoms-behandling eller direkte efter sygehusophold. For ophold på kuranstalter og rekonvalescenthjem godkendt af ”Danmark” erstattes kr. 200 pr. døgn inkl. samtlige ydelser, dog maks. kr. 4.200 i løbet af 12 måneder. Dækningen gælder for medlemmer i Gruppe 1 og 2. Herudover vil dog yderligere kunne erstattes for fysioterapeutisk behandling efter gældende takster og regler. Plejeophold erstattes ikke.

Lavindkomstgrupper

Ifølge serviceloven og pensionsloven kan kommunen yde økonomisk støtte til rimeligt begrundede enkeltudgifter til eksempelvis genoptræning, hvis udgiften i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældende person eller families økonomiske forhold og hvis – som udgangspunkt - behovet for behandlingen ikke var til at forudse. Også ikke-kontanthjælpsmodtagere, eksempelvis studerende og andre lavindkomstgrupper, kan efter gældende lovgivning søge om støtte.

Sundhedsforsikring

Typisk vil efterbehandling og rekreation efter en forsikringsberettiget indlæggelse/operation være omfattet. Det samme gælder udgifter til lægeordineret ambulant efterbehandling og genoptræning, hjemmesygeplejerske og hjemmehjælp samt rekreations- og kurophold i Norden. Tjek derfor med forsikringsselskabet.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere