Klage over læger, sygehuse, behandling, 112 opkald mv.

Patientsikkerhed. Som patient kan du klage til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis du er utilfreds med en behandling eller et forløb i sundhedssektoren. Eksempelvis kan du klage over fejlbehandling, sundhedspersoner, sygehuse, afdelinger, forkert diagnose, dårlig kommunikation, utilstrækkelig information, fejlbehandling hos tandlægen, forkert udskrevet medicin eller hvis lægen har nægtet dig aktindsigt etc. Og det uanset om behandlingen er foretaget i offentligt eller privat regi, eller om der er tale om klage over sundhedsfaglige fejl eller over administrative forhold eller hvis du ønsker erstatning. Nu kan alle patienter både klage og søge erstatning ét sted, nemlig Patientsikkerhed.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Er man utilfreds med et forløb eller en sundhedsfaglige behandling, fx forkert ordination af medicin, dårlig information, fejloperation eller unødvendig operation, såvel kosmetiske som helbredende indgreb kan der klages. Klagen rettes til: Patientsikkerhed, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg - tlf. 72 28 66 00, telefontid 10-14 eller ved at benytte et online klageskema – Klik klage fejlbehandling mv. >>

Klage over tandlæger og tandteknikere

Føler du dig fejlbehandlet af en tandlæge, har fået afslag på aktindsigt eller måske er utilfreds med tandlægens honorar, så skal du inden to år skriftligt klage til: Patientsikkerhed, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg - tlf. 72 28 66 00. Og det hvad enten der er tale om en privatpraktiserende tandlæge eller en tandlæge på en offentlig klinik eller et sygehus. Det samme gælder, hvis du vil klage over en ansat tandplejer, tandtekniker eller over tandlæger, der ikke har indgået overenskomst med Sygesikringen. Også hvis du er under 18 år. – Klik klage tandlæge >>

Klage 112-opkald

Der er 3 alarmcentraler beliggende i henholdsvis Aarhus, Slagelse og København. Alarmcentralerne er Justitsministeriets ansvar, og det er politiet, der betjener alarmcentralerne i Århus og Slagelse, hvorimod alarmcentralen i Storkøbenhavn betjenes af Københavns Brandvæsen. Er man utilfreds med en alarmcentrals disposition i forbindelse med et 112-opkald fx lang responstid, afvisning, fejl, forløb, alarmoperatør m.m. og således ikke mener at have fået en korrekt behandling kan der klages. Klagen skal i givet fald rettes til politidirektøren i den politikreds hvor man bor klik Politi >> Dog skal klage over 'Alarmcentralen 112 for Storkøbenhavn' ske til beredskabschefen for Københavns Brandvæsen klik Brand >>

Erstatning for patientskade

Patienterstatningen udbetalter hvert år cirka 800 mio. kroner i erstatning til patienter, der har fået en behandlings- eller lægemiddelskade. Hvis du mener dig berettiget til erstatning for skader, som du er påført i forbindelse med undersøgelse og behandling på et offentligt sygehus, eller privat hospital, eller har fået en såkaldt lægemiddelskade ved undersøgelse, behandling eller forsøg, kan du via Patientsikkerhed søge om erstatning ved: Patienterstatningen, Nytorv 5, 1450 København K - tlf. 33 12 43 43, mandag-fredag 9.30-15.

Krav om erstatning som følge af en fejlbehandling hos en privat tandlæge, vil via Patientklager blive indbragt for: Tandlægeforenings Tandskadeerstatning, Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup - tlf. 39 46 00 80 - klik Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning 

Patientkontorets opgave

På det lokale patientkontor, som hver region har oprettet, er der tilknyttet en patientvejleder, der bl.a. skal vejlede og rådgive om patienters rettigheder, herunder reglerne om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Patientkontorerne skal efter anmodning bistå med udformning af din klage samt forestå videresendelse af klagen eller erstatningskravet til den rette myndighed.

Tilsynsliste læger og tandlæger

Folketinget har besluttet, at Sundhedsstyrelsen og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal offentliggøre deres afgørelser om læger og tandlæger med kritisabel faglig adfærd. På nettet kommer læger og tandlæger, der sættes i skærpet tilsyn, får et fagligt påbud, får indskrænket deres ordinationsret eller får frataget deres autorisation. Tilsynets primære formål er patientsikkerhed. Oplysningerne fjernes fra nettet, når foranstaltningerne ikke gælder længere.

BPK privat patientvejledning

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) har ansat en patientvejleder, der skal informere, vejlede og rådgive om patienters rettigheder, herunder regler om: adgang til behandling, frit sygehusvalg, ventetider, reglerne om klage- og erstatningsadgang. Spørgsmål om muligheder for at blive behandlet på privathospitaler og private klinikker samt oplysning om ventetider på både offentlige og private sygehuse kan rettes til BPKs patientvejleder på telefon 86 20 99 88 mandag til torsdag kl. 10-15.

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed blev oprettet i oktober 2015, ved en sammenlægning af Patientombuddet og Sundhedsstyrelsens tilsyn, autorisations- og embedslægevirksomhed. Henvendelser om patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring og utilsigtede hændelser sker til:

Patientsikkerhed, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg - telefon 72 28 66 00 eller e-mail: pob@patientombuddet.dk

Du kan klage over sunhedsvæsenet og den sundhedsfaglige behandling, du har fået eller brud på dine rettigheder som patient. Patientsikkerhed behandler  klager over fx afslag på begæring om aktindsigt, sagsbehandlingen i de lokale psykiatriske patientklagenævn og afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn samt klager over ambulancebehandlere.

Konkret vil alle patienter, der klager, automatisk blive tilbudt en dialog med regionen om den behandling, patienten har klaget over, inden der oprettes en egentlig klagesag. Det åbner for, at man som patient kan få en undskyldning, inden der går jura i processen. Beslutter man sig som patient alligevel at gå videre med sagen som en klagesag, vil man automatisk blive tilbudt en bisidder til det følgende forløb. Hvis Patientsikkerhed ikke selv skal afgøre sagen, vil Patientsikkerhed sørge for, at sagen bliver sendt til den rette myndighed.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere