Patientvejledning. Rådgivning om egne rettigheder

Patientkontoret er en uvildig instans, der har til opgave at oplyse borgerne om deres rettigheder i sundhedsvæsenet og som har bemyndigelse til at optræde som problemknuser, hvis borgeren føler sig klemt i systemet. Normalt er din praktiserende læge eller sygehusets personale de nærmeste til at oplyse og vejlede om muligheder og valg af undersøgelser, behandling og pleje. Men ønsker du supplerende information og rådgivning, kan du kontakte patientvejlederen på dit regionale Patientkontor. Medarbejderne i Patientkontoret har tavshedspligt og går ikke videre med din henvendelse, uden det på forhånd er aftalt med dig. Du kan derfor trygt rette henvendelse, hvis der er forhold eller personale i sundhedsvæsenet, du er utilfreds med, eller hvis du har mistanke om fejl i behandlingen. - Klik patienters rettigheder >>

Patientvejlederens opgave

På det lokale patientkontor, som hver region har oprettet, er tilknyttet en patientvejleder, der bl.a. skal vejlede og rådgive om patienters rettigheder, herunder reglerne om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. I Patientkontoret kan du for eksempel få oplysning og rådgivning om: Ventetider, Ventetidsgarantier, Frit sygehusvalg/udvidet frit sygehusvalg, Valg af behandlingssted, Befordring til og fra sygehus, Aktindsigt i journaler, Krav på information og samtykke til behandling, Klage- og erstatningsmuligheder, Hvor du ellers kan henvende dig. Patientkontorerne skal efter anmodning bistå med udformning af din klage samt forestå videresendelse af klagen eller erstatningskravet til den rette myndighed. Patientvejlederen harogså forskellige pjecer om patienters rettigheder samt anmeldelsesskemaer til Patientforsikring og Patientklagenævn.

Privathospitaler og vejledning

Brancheforeningen for Privathospitaler og klinikker (BPK) i Danmark har ansat en patientvejleder, der skal informere, vejlede og rådgive om patienters rettigheder, herunder regler om: adgang til behandling, frit sygehusvalg, ventetider, reglerne om klage- og erstatningsadgang. Spørgsmål om muligheder for at blive behandlet på privathospitaler og privatklinikker samt oplysning om ventetider på både offentlige og private sygehuse kan rettes til BPKs patientvejleder på telefon 86209988 mandag til torsdag kl. 10-15. Patientvejlederens arbejde er omfattet af tavshedspligt, så du kan trygt henvende dig.

KORT FORTALT OM PATIENTRETTIGHEDER:

Som patient har du ret til information: om bl.a. behandlingsmuligheder, komplikationer og bivirkninger, og hvilken betydning det får hvis du ikke vil behandles samt det forventede resultat af behandlingen. Du har altid muligheden for at fortælle lægen at der er informationer, du ikke ønsker. - Du bestemmer selv og du giver samtykke: om en tilbudt undersøgelse eller behandling skal på-begyndes. Hvis behandlingen ændres, har du krav på ny information og skal igen give dit samtykke. - Du bestemmer hvem der skal have oplysninger om din sygdom: det er dig som patient der afgør om og til hvem, personalet må udtale sig. Hvis det skulle ske at du mister evnen til at varetage dine egne interesser, må personalet samarbejde med dine pårørende eller en værge. - Du har krav på aktindsigt: alle der er fyldt 15 år, kan bede om aktindsigt og på den måde få en kopi af deres journal og hjælp til at forstå oplysningerne i journalen. Du har ret til at få svar på din henvendelse inden 10 dage. I helt særlige tilfælde kan der gives helt eller delvist afslag på aktindsigt. - Du har mulighed for at klage og få erstatning: er du utilfreds med serviceniveauet, omgangstonen, de fysiske rammer eller maden, så kan du drøfte det med personalet eller henvende dig til afdelingens eller hospitalets ledelse. - Du har krav på at vide hvilke data der registreres om dig: for at hospitalet kan give dig den bedst mulige behandling, er det nødvendigt at registrere en række data om dig. Du kan altid få oplyst hvilke data der indsamles. - Du bestemmer om du vil deltage i videnskabelige forsøg: hvis du bliver spurgt om du vil deltage i et videnskabeligt forsøg, skal du informeres både mundtligt og skriftligt om forsøget. Du skal give skriftligt samtykke, og du kan på hvilket som helst tidspunkt trække dig ud af forsøget igen. - Du skal give skriftlig samtykke til obduktion: der må kun foretages lægevidenskabelig obduktion hvis du har givet skriftlig samtykke, eller hvis dine pårørende har givet tilladelse. Du kan lade dit samtykke afhænge af de pårørendes accept. - Du skal give din tilladelse til organtransplantation: for at udtage et organ til transplantation skal lægerne have tilladelse fra enten dig eller dine pårørende. Du har mulighed for at bestemme at organdonation forudsætter de pårørendes accept. - Du kan få hjælp til transport: du har ret til at blive kørt i ambulance eller særligt indrettede biler hvis din hel-bredstilstand gør det nødvendigt. - Du kan selv vælge hospital: du kan med få undtagelser selv vælge hvilket hospital, du vil henvises til. Vælger du et sygehus uden for regionen, kan du dog afvises hvis der ikke er plads, ligesom mulighederne for frit valg mellem de højt specialiserede afdelinger afhænger af din sygdom. - Dine rettigheder som psykiatrisk patient: som patient på en psykiatrisk afdeling skal du vejledes om formålet med indlæggelsen og udsigten til at du får det bedre. Overlægen har ansvaret for at du får opstillet en behandlingsplan.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere