Klage tandlæge, tandplejer, fejl mv.

Patientsikkerhed. Som patient har du fremover kun én indgang til at klage, Styrelsen for Patientsikkerhed,  hvis du er utilfreds med en behandling eller et forløb i sundhedssektoren. De privatpraktiserende tandlæger har ca. 8 mio. patientkontakter årligt. Langt de fleste behandlinger gennemføres uden problemer. Men i nogle tilfælde opstår der problemer, hvor man som patient ønsker at klage. Denne vejledning orienterer om det nye samlede klageforløb via Patientsikkerhed, men måske kan du og din tandlæge løse problemerne i fællesskab, hvis I taler om dem. Det bør man altid forsøge først, men det er ikke et krav. Hidtil har man skullet henvende sig forskellige steder, afhængigt af hvad man ville klage over. 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Føler du dig fejlbehandlet af en tandlæge/tandplejer/tandtekniker, fået beskadiget tænderne, ikke givet samtykke til behandling, fået afslag på aktindsigt i journal eller er utilfreds med tandlægens regning etc., så skal du skriftligt klage til: Patientklager, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg - tlf. 72 28 66 00. Og det hvad enten der er tale om en privat tandlæge eller en tandlæge på en offentlig tandklinik eller et sygehus. Det samme gælder, hvis du vil klage over en ansat tandplejer, tandtekniker eller over tandlæger, der ikke har overenskomst med Sygesikringen - også hvis du er under 18 år. – Klik Styrelsen for Patientsikkerhed >>

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning

Hvis du mener dig berettiget til erstatning for skader, som du er påført i forbindelse med undersøgelse og behandling på et offentligt sygehus, og/eller private hospitaler, eller har fået en såkaldt lægemiddelskade ved undersøgelse, behandling eller forsøg, kan du via Styrelsen søge om erstatning ved: Patientforsikringen, Nytorv 5, 1450 København K - tlf. 33 12 43 43, mandag-fredag 9.30-15. Krav om erstatning som følge af en fejlbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge, vil via Patientombuddet blive indbragt for - klik Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup - tlf. 39 46 00 60. Erstatning kan ydes til patienten eller efterladte til patienten. - Tjek Patienterstatningen >>

Klage over udenlandsk tandlæge

Alle tandlæger kan begå fejl. Men bliver du fejlbehandlet hos en tandlæge i Danmark, er du dækket af det danske klagesystem. Det er du ikke, hvis du får udført en behandling hos en tandlæge i udlandet. Du kan med andre ord ikke klage i Danmark over den udenlandske tandlæge. Hvis du har en klage over den behandling, du har fået hos en udenlandsk tandlæge, skal du altid først kontakte tandlægen. Derefter må han tage stilling til, hvordan han kan udbedre fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning med tandlægen, afhænger dine klagemuligheder af klagesystemet i det pågældende land. Der kan være stor forskel fra land til land på mulighederne for at klage over en tandlæge, men hvis du vil klage over behandlingen hos en udenlandsk tandlæge kan du kontakte ’Forbruger Europa’, som er den danske afdeling af en sammenslutning af europæiske forbrugerkontorer. ’Forbruger Europa’ kan i givet fald hjælpe med at finde ud af, om det vil være muligt at klage over behandlingen i det pågældende land, hvilket typisk sker ved at din klage sendes videre til et søsterkontor i landet. – Klik ’Forbruger Europa’ >>

Tilsynsliste tandlæger og læger

Folketinget har besluttet, at Sundhedsstyrelsen og Sundhedsvæsenets Patientklagenævn skal offentliggøre deres afgørelser om læger og tandlæger med kritisabel faglig adfærd. På nettet kommer læger og tandlæger, der sættes i skærpet tilsyn, får et fagligt påbud, får indskrænket deres ordinationsret eller får frataget deres autorisation. Tilsynets primære formål er patientsikkerhed. Oplysningerne fjernes fra nettet, når foranstaltningerne ikke gælder længere.

Patientsikkerhed og Tandskadeerstatning

Styrelsen for Patientsikkerhed er oprettet i 2015, ved en sammenlægning af flere kontorer og tilsyn. Henvendelser om patientklager, erstatningsankesager, international sygesikring og utilsigtede hændelser sker til: Patientsikkerhed, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg - tlf. 72 28 66 00 eller via e-mail: pob@patientombuddet.dk

Du kan klage over sundhedsvæsenet og den sundhedsfaglige behandling, du har fået eller brud på dine rettigheder som patient. Patientsikkerhed behandler klager over fx afslag på begæring om aktindsigt, sagsbehandlingen i de lokale psykiatriske patientklagenævn og afgørelser truffet af de lokale psykiatriske patientklagenævn samt klager over ambulancebehandlere. – Klik klage tandlæge >>

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup - Telefon 39 46 00 60 behandler ansøgninger om erstatning fra privatpraktiserende tandlæger i Danmark og på Færøerne og autoriserede sundhedspersoner ansat i regionstandplejen, børne- og ungdomstandpleje samt omsorgstandplejen. Tandskadeerstatning omfatter også universiteternes tandlægeskoler.- klik Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning 

SPØRGSMÅL & RÅD KLAGESAGER

Skal jeg betale regningen for behandlingen, selv om jeg klager? Ja. En klagesag har ikke opsættende virkning på betalingen for tandbehandlingen. Betalingen for behandlingen kan kræves deponeret i regionen, før klagen kan behandles. Erstatning kan ydes, uanset om tandlægen må antages at være skyld i skaden.

Ønsker du erstatning? Vil du kræve erstatning for forkert behandling hos en tandlæge, så kan du enten henvende dig til den pågældende tandlæge eller til Styrelsen for Patientsikkerhed. I sidste instans er det tandlægens ansvarsforsikring, der skal behandle og vurdere sagen og evt. udbetale erstatning. Det praktiske forløb håndteres af det Styrelsen for Patientsikkerhed, der videresender sagen til tandlægens forsikringsselskab, hvis du ønsker erstatning. Du skal være opmærksom på, at erstatning kræver, at der er sket en fejl under behandlingen. En fejl kan fx være, at tandlægen har valgt en forkert behandling, eller at udstyr/de tekniske hjælpemidler svigtede.

Hvilken erstatningspligt kan klagesystemet pålægge tandlægen? Det faglige klagesystem kan beslutte, at tandlægen skal tilbagebetale et beløb af honoraret eller hele honoraret for tandbehandlingen. Klagenævnene kan ikke idømme erstatningspligt for: merudgifter som følge af en skade, tabt arbejdsfortjeneste, varigt mén, svie eller smerte og andre udgifter som følge af skaden. For sådanne krav henvises til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, som dækker behandlingsskader efter samme retningslinier som for sygehusene. Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning udgiver en række pjecer bl.a.: ”Når skaden er sket”. Du har også mulighed for at anlægge et civilretsligt søgsmål ved retten.

Hvad koster det at klage? Det koster ingenting at klage. Der er heller ingen nedre grænse for det beløb, klagen skal gælde. Klagefrister - Den faglige behandling: Du kan klage over den faglige behandling af dit tandsæt. Det gælder såvel undersøgelsen som behandlingen. I så fald skal du klage senest to år efter, at du er – eller burde være – blevet opmærksom på problemet. Andre klager: Du kan også klage over andre forhold end den faglige del af behandlingen. Synes du f.eks., du har fået en anden behandling eller en anden ydelse, end du aftalte, eller at prisen for den endelige behandling er anderledes, end du aftalte med tandlægen, kan du klage. I de tilfælde er klagefristen 6 uger efter, at du er blevet bekendt med forholdet.

Hvad bør klagen indeholde? Alle klager skal være skriftlige og daterede. Gør brug af Styrelsens online klageskemaer, så er der ingen tvivl om, hvad du klager over. Patientsikkerhed er en uafhængig, statslig institution, der har patienterne og parternes retssikkerhed i fokus. Din klage bør indeholde oplysninger om hvilken tandlæge, der klages over, hvad der klages over, hvornår det er foregået, hvad der efter din mening er aftalt, og hvad du ønsker at opnå med klagen. Alle konkrete klager sendes online eller med post til Patientsikkerhed. Hvis Patientsikkerhed ikke selv skal afgøre sagen, vil Patientsikkerhed sørge for, at sagen bliver sendt til den rette myndighed.

Kort om klageforløbet: Prøv først at tale med din tandlæge om problemet, inden du klager til Patienttsikkerhed eller Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Vær så nøjagtig som muligt i formuleringen af din klage, der som nævnt skal være skriftlig. Klagefristen er to år efter, at du er – eller burde være – blevet opmærksom på et problem med behandlingen, klagefristen er seks uger for forhold, der vedrører betalingen og lignende. Og som nævnt kan du anke, hvis din klage bliver afvist.

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere