Tilskud tandbehandling i udlandet?

I Danmark kan man frit vælge, hvilken tandlæge man vil have ligesom man frit kan skifte mellem forskellige tandlæger, men man har også har mulighed for at vælge en tandlæge i udlandet og få samme tilskud til tandbehandlingen, som man får her i Danmark. Der kan ofte være penge at spare på større tandtekniske behandlinger hos en udenlandsk tandlæge, men prisen er ikke det eneste, der bør overvejes, inden man beslutter sig for at lade en udenlandsk tandlæge behandle. Eksempelvis er det ikke altid nemt at klage over en udenlandsk tandlæge, ligesom mulighederne for ”omlavning” og erstatning kan variere meget fra land til land. Og tager man til et andet europæisk land for at få lavet sine tænder, skal man i første omgang selv betale tandlægen for behandlingen og dernæst selv søge om at få tilskudsbeløbet refunderet.

Tilskud tandbehandling i udlandet

Mulighederne for at få tilskud til behandling i udlandet hos offentligt autoriserede tandlæger er i de fleste tilfælde de samme som her i Danmark. Hvis du er bosat i Danmark og sygesikret i gruppe 1 eller 2, eller dansk sygesikret uden at bo her fast, kan du få tilskud til at få lavet dine tænder i et andet EU-land samt i Norge, Island og Liechtenstein (EØS-Lande). Du kan få tilskud til tandbehandlinger, hvor du selv betaler mere end halvdelen af udgifterne til behandlingen i Danmark. Dvs. til eksempelvis tandfyldninger og rodbehandlinger. I praksis betyder det, at alle kan få tilskud med undtagelse af unge mellem 18 og 25 år, der ikke vil kunne få tilskud til den regelmæssige undersøgelse hos en europæisk tandlæge. Hvis du beslutter dig for behandling hos en tandlæge i udlandet, bør du vælge en tandlæge, som er offentligt autoriseret, idet der kun yder tilskud, hvis tandlægen har autorisation. - Tilskud tandbehandling udlandet >>

Sygesikring og refundering af tilskud

Den offentlige sygesikring yder tilskud til en lang række behandlinger hos danske tandlæger. Det tilskud kan du også tage med til behandling i udlandet, men hvor tilskuddet i Danmark automatisk bliver fratrukket din regning, inden du betaler, skal du som nævnt ved behandling i udlandet først betale det fulde beløb og dernæst selv søge din Region om at få tilskudsbeløbet refunderet efterfølgende. Derfor undersøg, om den behandling du ønsker at få foretaget er tilskudsberettiget. Sørg for at sikre dig, at den tandlæge du vælger, er offentligt autoriseret i det pågældende land, ellers er det ikke muligt at få refunderet tilskuddet. Få behandlingen foretaget og betal regningen. Sørg for at få udspecificeret på regningen præcis hvilken behandling, du har fået foretaget. Henvend dig efterfølgende til afdeling 'Primær Sundhed' i din Region for at få refunderet tilskuddet til behandlingen. Det vil sige, indsend eller medbring en original og specificeret regning, der skal være på enten dansk, svensk, norsk, engelsk eller tysk, som regionens sagsbehandler umiddelbart kan forstå. Udbetaling af tilskud sker ved at regionens andel indsættes på din NEMkonto.

Tilskud til tandbehandling i udlandet

Når du får behandlet dine tænder i Danmark, er det tandlægen, der får tilsendt tilskuddet fra sygesikringen. Tager du til udlandet for at få lavet dine tænder, er det som nævnt dig, som får tilskuddet udbetalt af regionen efter at du i første omgang selv har betalet regningen hos den udenlandske tandlæge. Du får tilskud efter danske satser. Tilskud bliver afregnet og udbetalt ud fra dagskursen for den pågældende valuta den dag, du afregner med regionen.

EKSEMPEL: Du har været til tandlæge i et andet EU-land og har betalt omregnet 300 kr. for en tandrensning og 17.000 kr. for omfattende kronearbejde og implantater, dvs. omregnet til danske kroner i alt 17.300 kr. Sygesikringens tilskud til tandrensning i Danmark er 40% af de gældende takster, svarende til 92,72 kr. 40% af den udenlandske tandlæges pris er 120 kr. da du ikke kan få udbetalt mere end det beløb, du ville være berettiget til i Danmark, får du 92,72 kr. fra kommunen i tilskud til udgiften til tandrensningen. Sygesikringen yder ikke tilskud til hverken kronearbejde eller til implantater, så du kan ikke få tilskud til denne del af behandlingen. 

Udbetaling af sygesikringstilskud

Regionen stiller typisk visse krav til dig, når du søger om at få tilskud udbetalt til behandling hos en udenlandsk tandlæge. Eksempelvis skal du vise regionen en beskrivelse af den tandbehandling, du har fået hos den udenlandske tandlæge. Den skal være så udførlig, at regionen kan sammenligne tandbehandlingen med den behandling, sygesikringen giver tilskud til her i Danmark. Du skal vise den originale regning, som skal være betalt. Prisen for de forskellige behandlinger, du har fået, skal være tydelig angivet. Bl.a. skal fremgå, hvilken tandfyldning du har fået lavet. Du skal kunne dokumentere, at tandlægen har en offentlig autorisation. Og så skal al dokumentationsmateriale som nævnt være på et sprog, som regionens medarbejdere kan forstå. Det kan derfor være en god ide at kontakte din afdeling "Primær Sundhed" i din region, inden du tager af sted, for at høre nærmere om, hvilken dokumentation der kræves for at kunne få udbetalt tilskud efter endt behandling i udlandet og hvilket sprog regning m.m. skal være på. Det er regionen, som afgør, om dokumentationen er tilstrækkelig til, at den kan træffe en afgørelse om tilskud. Hvis du ikke er tilfreds med det tilskud, som du kan få af regionen, kan du klage til Ankestyrelsen. – Klik Ankestyrelsen >>

Sygeforsikring ”danmark” og tilskud

Hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark”, kan du ud over det tilskud, du kan søge kommunen om, også få tilskud hos ”danmark” til at få lavet dine tænder i et EU-/EØS-land. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken gruppe du er forsikret i. Kontakt evt. ”danmark” inden du accepterer tandlægens tilbud. ”danmark” udbetaler tilskud på baggrund af en kopi af tandlægeregningen med kommunens attestation på det kommunale tilskud eller vedlagt et afregningsbilag fra kommunen. Ret til tilskud, hos sygeforsikringen ”danmark”, forældes efter fem år.

Klage over en udenlandsk tandlæge

Inden du vælger at få tænder ordnet i udlandet, skal du være opmærksom på, at det kan være mere besværligt at klage over en udenlandsk tandlæge, og der skal tages højde for eventuelt opfølgende behandlinger, som kan kræve ekstra rejseaktivitet. Imidlertid er det ikke muligt at sige noget generelt om kvaliteten af tandbehandlinger i udlandet i forhold til behandlinger i Danmark. Men tager du til tandlæge i udlandet, er du ikke dækket af det danske klagesystem, og du kan ikke få erstatning fra den danske patientskadeforsikring. Du hører i stedet under de regler, der gælder i det pågældende land. I denne forbindelse skal du være opmærksom på, at klagereglerne og mulighederne for at få erstatning kan variere meget fra land til land. Nogle steder kan du risikere at stå uden dækning, hvis der sker fejl eller skader i forbindelse med en behandling, eller du er utilfreds med kvaliteten. Sprogvanskeligheder og muligheden for opfølgende behandlinger og ”omlavning” er andre forhold, der bør overvejes, inden man beslutter sig for at få behandlet tænder i udlandet.

Hvis noget går galt hos den udenlandske tandlæge

Alle tandlæger kan begå fejl. Men bliver du fejlbehandlet hos en tandlæge i Danmark, er du dækket af det danske klagesystem. Det er du ikke, hvis du får udført en behandling hos en tandlæge i udlandet. Du kan med andre ord ikke klage i Danmark over den udenlandske tandlæge. Hvis du har en klage over den behandling, du har fået hos en udenlandsk tandlæge, skal du altid først kontakte tandlægen. Derefter må han tage stilling til, hvordan han kan udbedre fejlen. Hvis du ikke kan finde en løsning med tandlægen, afhænger dine klagemuligheder af klagesystemet i det pågældende land. Der kan være stor forskel fra land til land på mulighederne for at klage over en tandlæge, men hvis du vil klage over behandlingen hos en udenlandsk tandlæge kan du kontakte ’Forbruger Europa’, som er den danske afdeling af en sammenslutning af europæiske forbrugerkontorer. ’Forbruger Europa’ kan i givet fald hjælpe med at finde ud af, om det vil være muligt at klage over behandlingen i det pågældende land, hvilket typisk sker ved at din klage sendes videre til et søsterkontor i landet. – Klik 'Forbruger Europa’, hvis du vil klage >>

Efter behandling i udlandet?

Ligesom man kan skifte mellem danske tandlæger, kan man også gå til en tandlæge i Danmark, efter at man har været hos en tandlæge i udlandet. Hvis man har brug for en større tandbehandling eller flere behandlinger over en længere periode, anbefaler Tandlægeforeningen, at man fastholder den samme tandlæge, idet optimale resultater bedst opnås, hvis den samme tandlæge hele tiden kan følge udviklingen og løbende foretage justeringer, hvis det er nødvendigt. Som oftest vil en tandlæge i Danmark altid tage godt imod dig og sørge for nødvendig behandling. Men i tilfælde af skader efter behandling eller dårligt udført tandlægearbejde i udlandet skal du være forberedt på, at du kan blive bedt om at tage tilbage til tandlægen i udlandet for at få udbedret skaderne eller foretaget justering. Det er den danske tandlæge i sin gode ret til, medmindre at du har smerter og akut behov for behandling. Du må også forvente, at tandlægen i Danmark vil sikre sig dokumentation for, at evt. fejl og skader er sket, før du igen begynder behandlingen på den danske klinik. Det kan fx ske via røntgenbilleder eller en skrivelse om din tandstatus, som du skriver under på. Begrundelsen er, at tandlægen således ikke risikerer at blive draget til ansvar for det fejlbehæftede arbejde, der er udført af tandlægen i udlandet. Tandlægen i Danmark har ret til at tage betaling for indsamling af dokumen-tation. Kilde: Tandlægeforeningen

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere