Offentlig hjælp tandbehandling

Der er en række muligheder for økonomisk hjælp til tandpleje afhængig af alder, indkomst, sociale forhold, sygdom og andre omstændigheder. Eksempelvis er alle børn og unge mellem 0-18 år er omfattet af vederlagsfri (gratis) forebyggende og behandlende kommunal tandpleje. Dette tandplejetilbud tilbydes på offentlige klinikker og hos praktiserende tandlæger, der har indgået aftale med kommunen.

Voksne (fra 18. år) kan efter forskellige ordninger opnå tilskud til deres tandpleje fx yder den offentlige sygesikring tilskud til almindelige tandbehandlinger som Undersøgelse, Tandrensning, Fyldninger (dog ikke alle), Rodbehandlinger, Tandudtrækning og Parodontalbehandling. Tilskuddet varierer og udgør i snit 30% af prisen. Tilskud fratrækkes regningen. For de fleste behandlinger er der aftalt en fast pris med sygesikringen og dermed en fast egenbetaling. Imidlertid fastsætter Sundhedsloven, at der er et årligt loft for egenbetaling hos patienter (loft 2015) omfattet af omsorgstandplejen (max 485 kr.) og specialtandplejen (max 1.795 kr.).

Loft over patienters egenbetaling

Fra 2012 har regeringen vedtaget, at patienter med 39 udvalgte medfødte tandsygdomme som giver alvorlige problemer med tænderne får et loft på 1.725 kr./år som deres egen maksimale andel af tandlægeregningen. Udgifter til tandlæge over 1.725 kroner/år betales efter nærmere regler af det offentlige. Dermed vil der fremover være sat en grænse for, hvor stor tandlægeregningen kan blive, som følge af disse 39 udvalgte sygdomme. En alvorlig tandsygdom som aggressiv paradentose, er dog ikke dækket af ordningen.

Omsorgstandpleje

Fysisk og psykisk handicap. Omsorgstandpleje for personer med fysisk eller psykisk handicap. Omsorgstandpleje er et kommunalt tilbud til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap har svært ved at komme til tandlæge. Behandlingen kan efter eget valg ske på en kommunal klinik eller hos en praktiserende tandlæge. Den kommunale hjemmepleje visiterer borgere til omsorgstandplejeordningen. Kommunen har ret til at opkræve en mindre egenbetaling (max årligt 450 kr. i 2011).

Tandskade

Tandskade ulykkestilfælde. Skader på grund af ulykker, dvs. personer, der får tandskader på grund af ulykkestilfælde. Kommunerne skal yde økonomisk støtte til tandproteser (undtagelsesvis fast protetik) til personer der får funktionelle ødelæggende eller vansirende tandskader på grund af et ulykkestilfælde. Støtten bortfalder, hvis skaden er dækket af en privat forsikring.

Erstatning til ofre for vold

Ofre for vold. Erstatning til ofre for vold. Der er mulighed for at få dækket udgifter til tandbehandling efter vold (overfald). Der ydes som udgangspunkt kun erstatning, hvis skaden er meldt til politiet. Hvis skadevolderen er kendt, skal skadelidte rejse krav om erstatning i forbindelse med en eventuel straffesag.

Udlændige der arbejder i Danmark

Udlændige der arbejder i Danmark. Sidenr 2007 er den personkreds blevet udvidet, der kan modtage ydelser under den kommunale tandpleje fx børne-/ungdomstandpleje, omsorgs-/specialtandpleje og regionstandpleje, herunder tilskud til kræftpatieenter m.fl. Det betyder at såkaldt "dansk socialt sikrede" også har ret til kommunal tandpleje i Danmark. Det drejer sig primært om EØS-borgere der arbejder i Danmark eller på et skib der sejler under dansk flag, samt disses familiemedlemmer. Det er uden betydning om man har bopæl i Danmark. Der er tale om sundhedsydelser omfattet af reglerne i EF-forordning 1408/71. Udlændinge kan kontakte kommune eller region for yderligere information.

Personlige tillæg pensionister

Pensionister. Helbredstillæg og personlige tillæg til pensionister (Pensionsloven §17a). Helbredstillægget dækker op til 85 % af egenbetalingen for tandlægeydelser, hvortil den offentlige sygesikring yder tilskud. Endvidere kan der ydes støtte til aftagelige proteser. Størrelsen af helbredstillægget er afhængig af pensionistens indtægter og formue. Ansøgning om helbredstillæg sendes til bopælskommunen. Det personlige tillæg dækker rimelige og nødvendige helbredsrelaterede udgifter, hvis pensionisten er i en vanskelig økonomisk situation. Tillægget kan omfatte den resterende egenbetaling efter helbredstillægget og det personlige tillæg og kan ydes til behandlinger, som sygesikringen ikke yder tilskud til. Lov om aktiv socialpolitik for ikke-pensionister, idet pensionister er omfattet af pensionslovgivningen jf. ovenfor.

Lavindkomstgrupper

Lavindkomstgrupper fx kontanthjælp, studerende m.fl. Efter § 81 i Lov om aktiv socialpolitik kan kommunen yde økonomisk støtte til rimeligt begrundede enkeltudgifter til eksempelvis tandpleje,

  • HVIS udgiften i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældende person eller 
    families økonomiske forhold og
  • HVIS, som udgangspunkt, behovet for behandlingen ikke var til at forudse.
    Også ikke-kontanthjælpsmodtagere f.eks studerende og andre lavindkomstgrupper – kan søge om støtte efter paragraffen.

Endelig åbner § 82 mulighed for, at kommunen kan yde hjælp til udgifter til tandbehandling, 

  • hvis personen ikke har mulighed for at betale udgifterne selv og
  • hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Som § 82 er formuleret, vil der - som udgangspunkt - kun blive givet økonomisk hjælp, hvis behandlingen ikke kan udsættes til et senere tidspunkt, og alene støtte til ”billigste løsning” – eksempelvis en aftagelig protese i stedet for fast krone eller bro.

Tandpleje i regionerne

Danske Regioner har valgt forskellige modeller for organiseringen af det der tidligerel har heddet amtstandpleje. Siden 2007 har det været landets kommuner, der skal har skullet tilbyde specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og andre som ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Kommunerne kan vælge selv at sørge for tandplejetilbuddet, eller de kan købe det hos andre kommuner eller hos regionerne som har forsyningsforpligtelse. Der er dermed lagt op til flere kombinationsmodeller for organisering af specialtandplejen. Så snart der foreligger klare udmeldinger fra regionerne vil dette komme her på siden, men ind til videre vil der være tale om et lidt broget Danmarkskort.

Regler for specialtandplejen

Om specialtandplejen. Sundhedstyrelsen skønner at 31.000 patienter vil være omfattet af tilbuddet om specialtandpleje. Omkring en fjerdedel af dem vil kunne behandles i omsorgstandpleje, i kommunal tandpleje eller i privat praksis. Hvad siger loven? Sundhedsloven bestemmer at kommunerne skal tilbyde specialtandpleje til sindlidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl. der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Kommunerne kan vælge selv at sørge for specialtandplejen, eller de kan indgår aftaler med andre kommuner, regionsråd eller private klinikker. - Herunder hidtidige regler for specialtandplejen:

Manglende tandanlæg (aplasi)

Manglende tandanlæg (aplasi). Amtskommunaltandpleje for børn og unge under 18 år med manglende tandanlæg/–dannelse (aplasi). Amtsrådet skal tilbyde et vederlagsfrit tilbud om tandpleje, hvis lidelserne ubehandlet medfører en varig nedsættelse af tyggefunktionen eller giver et kosmetisk problem. Tandlægen skal i god tid inden det fyldte 18. år, henvise patienten til det lokale amt/region. Sindslidende og udviklingshæmmede m.fl. Amtsrådet skal tilbyde tandpleje til sindslidende og psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan gøre brug af de almindelige kommunale tandpleje-tilbud (omsorgstandpleje m.m.) eller komme til en praktiserende tandlæge. Amtsrådet kan bestemme, at modtagerne selv skal betale en del af udgiften (årligt max 1.680 kr. i 2011). Behandlingen er dog gratis for børn og unge under 18 år.

Tandskader grundet cancer mv.

Kemo, strålebehandling, Sjøgrens syndrom. Personer med tandskader som følge af kemoterapi eller strålebehandling eller personer med Sjøgrens Syndrom. Amtsrådet skal yde et særligt tilskud til kræftpatienter, der har betydelige tandproblemer som følge af strålebehandling eller kemoterapi. Samme ordning gælder for patienter, der lider af Sjøgrens Syndrom. Egenbetalingen inden for en periode på 12 måneder kan maksimalt udgøre 1.680 kr. (2011). Tandpleje i sygehusregi for patienter med kræft i hoved hals regionen som er blevet fokussaneret inden stråle- og/eller kemobehandling.

Patienter som efter 1. januar 2005 er blevet fokussaneret – dvs. har fået fjernet dårlige tænder for at undgå komplikationer fra tænderne under cancerbehandlingen, har ret til efterfølgende vurdering hos hopitalstandlægen. Tandlægen vurderer mulighederne for evt. at erstatte de tænder, som er mistet i forbindelse med fokussaneringen. Denne behandling kan foretages enten på sygehusets afdeling for tand-, mund- og kæbekirurgi, på Tandlægeskolerne eller i privat praksis. Behandlingen er vederlagsfri (gratis). 

Andre artikler


Jobansøgning og CV

Lad MYADVIZER skrive din ansøgning og dit CV og kom til jobsamtale. Det gør 8 ud af 10 jeg har hjulpet.

Læs mere